مزایا و معایب ین ضعیف و ین(円安と円高のメリットとデメリット)

ین ضعیف تر و این است که ارزش ین سقوط نسبت به ارزهای دیگر، آن است که ارزش ین ین می خیزد نسبت به معکوس در ارزهای دیگر.
اراده است وجود دارد هر مزایا و معایب که آن را به ین ضعیف تر و ین می آید.
اول، آن را از کاهش ارزش ین مزایای است، اما به دلیل آسان تر چیزهایی در خارج از کشور به فروش از طریق ارزش ین می افتد، صنعت صادرات رطوبت است.
توسط نیز که دایره است ارزان تر است، چرا که گردشگران خارجی به احتمال زیاد برای آمدن به ژاپن، همچنین رطوبت صنعت گردشگری.
همچنین به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی از خارج از کشور به عنوان معایب، آن است که قیمت افزایش می یابد.
بعدی مزایای ین است، اما برای ورود به ارزان دست کالاهای وارداتی از خارج از کشور، شما قادر خواهید بود به ارزان خرید.
بنابراین تجدید حیات صنعت واردات دیگر، خانه و من قادر به خرید محصولات ارزان تر وارد خواهد شد.
همچنین اگر شما در حال سفر در خارج از کشور، شما می توانید به سفر خارج از کشور به ارزش برای پول است ممکن است به پول نقد زیادی از ارز خارجی.
به عنوان یک نقطه ضعف، صنعت صادرات خواهد در یک نقطه ضعف باشد.
در هنگام سفارش از خارج از کشور بازدید و انجام نمی خرید آنچه شما واقعا پرداخت مقدار زیادی از پول، به دلیل آن تمایل به خرید محصولات محافظه کار کاملا ژاپنی می شود.
هنگامی که هر یک از درآمد حاصل بیش از حد را در قلعه ضعیف تر ین ین سفید، دلیل آن است که خوب برای ژاپن نیست، اگر شما به طور تصادفی به یکی از دو بیش از حد ادامه، مواقعی وجود دارد که کشورهای رسیدن به تنظیم.

円安

円安とは他の通貨に比べて円の価値が下がることで、円高とは逆に他の通貨に比べて円の価値が上がることです。
では円安や円高になるとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょう。
まず円安のメリットですが、円の価値が下がることにより海外にものを売りやすくなるので、輸出産業が潤います。
また円が安くなることにより、外国人観光客が日本に来やすくなるため、観光産業も潤います。
デメリットとしてはやはり海外からの輸入品の値段が上がる為、物価が上昇してしまうことです。
次に円高のメリットですが、海外からの輸入品が安く手に入る為、物を安く購入することが出来ます。
その為輸入産業が潤う他、一般家庭も安く輸入品を購入することが出来ます。
また海外旅行をする場合も、多くの外貨を換金できるのでお値打ちに海外旅行に行くことが出来ます。
デメリットとしては、輸出産業が不利になります。
海外からみるとどうしても通貨をたくさん払って物を買わないといけない為、どうしても日本製品を買い控えしてしまう傾向になってしまうためです。
円高にしろ円安にしろどちらか一方に過剰に進んでしまうと、日本にとってはよくない為、どちらか一方に過剰に進んでしまった場合は、国が調整を図る場合があります。